ZEVO CHOTÍKOV
zařízení pro energetické využití odpadů

 

Tohle je nadčasový projekt. Svým významem, ale i tím, jak se rodil. Klacky pod jeho nohama
by mohly vytápět Plzeň hezkých pár měsíců. Ty největší přilétaly obvykle z míst, kde bylo
nejméně informací. Případně z míst, kterých se stavba vůbec netýká. Ale tak to bývá. Dnes už je
to minulost. Sledujte realizaci tohoto jedinečného projektu a máte-li chuť, podívejte se
i na pár zajímavých událostí rámujících jeho zrod.
vizualizace-01 big vizualizace-02 big
 
DÍVEJTE SE, SLEDUJTE A KONTROLUJTE,
jak stavba spalovny ZEVO Chotíkov pokračuje. Denně pro Vás aktualizujeme fotografie
ze stacionárních kamer umístěných přímo na staveništi.
aktualni-stav-01
Aktuální stav výstavbyikonka-aktualni-stav-01
aktualni-stav-02
Aktuální stav výstavbyikonka-aktualni-stav-02

 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE


Lokalita výstavby:
prostor skládky komunálního odpadu Chotíkov u Plzně
(GPS 49.80196,13.296309 - vyhledat na Mapách Google)

Provozovatel skládky:
Plzeňská teplárenská, a.s.

Investor zařízení:
Plzeňská teplárenská, a.s.
http://www.plzenskateplarenska.cz

Generální  dodavatel stavby:
ČKD PRAHA DIZ, a.s.
http://www.ckd.cz/translate/cs/company/ckd-praha-diz

Kapacita zařízení:
95 000 tun komunálního odpadu za rok

Cena díla:
1 953 495 000 Kč bez DPH

Termín dokončení
prosinec 2015

Povinné údaje
PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.
Doubravecká 2760/1, 301 00 Plzeň
tel.: +420 377 180 111 - recepce
e-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz
IČ: 49790480
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oodíl B, vložka 392

 

 

 

 

 

Jaká bude?

Spalovna ZEVO Chotíkov prošla rozsáhlou diskuzí a oponenturou nejen
po funkční stránce, ale měnila se i její vnější tvář.
Podívejte se na uvažované varianty i vizualizace jejich umístění v lokalitě skládky.

 

Varianta podoby ZEVO Chotíkov - návrh 1
puvodni-vizualizace-01
Varianta podoby ZEVO Chotíkov - návrh 2
puvodni-vizualizace-02
Finální podoba ZEVO Chotíkov
vizualizace-01 big vizualizace-02 big
 

Proč stavíme

 

 

 

 

 

 

Nestačilo by uhlí?

 

 

 

 

Technologie

Základní charakteristika

ZEVO Chotíkov je koncipované tak, aby bylo dodavatelem energie s využitím kombinované
výroby tepla a elektřiny, zaručující nejvyšší účinnost a flexibilitu využití energie obsažené
v odpadech. Výstupy jsou elektrická energie a teplo ve formě horké vody o parametrech
135 °C/ 70 °C. Elektrická energie bude dodávaná do distribuční sítě VN 22 kV
a teplo do sítě CZT Plzeňské teplárenské.

 

Produkce tepla a elektrické energie bude následující:

Teplo (jako horká voda)
Maximální tepelný výkon 22 MWt
Roční dodávka tepla 396 769 GJ/rok

 

Elektrická energie
Instalovaný výkon generátoru 10,5 MWe
Vlastní spotřeba 18 157 MWh/rok
Dodávka do sítě 36 041 MWh/rok

 

V ZEVO Chotíkov budeme zhodnocovat směsný komunální odpad
a další odpad charakteru komunálního odpadu, včetně velkorozměrného.

V areálu bude skladován v uzavřeném odsávaném bunkru a spalován na roštovém zařízení.

Energie horkých spalin, vzniklá při spalování odpadu, bude využita v přiřazeném parním kotli pro výrobu
páry, která v kondenzačním turbogenerátoru bude sloužit k výrobě elektrické energie. Část už redukované
páry bude vyvedena regulovaným odběrem z turbíny a použita v kondenzačních výměnících pro výrobu
horké vody. Ta bude dodávána do sítě centrálního zásobování teplem Plzeňské teplárenské.

Škvára, vznikající při spalování odpadu, bude skladována v samostatném bunkru.
Před tím z ní bude pro zhodnocení recyklován železný šrot.

 

Čištění spalin

Pro čištění spalin bude použita kombinovaná metoda s použitím rozprašovací sušárny, tkaninového filtru,
dvoustupňové pračky, pojistného filtru a katalytického reaktoru na rozklad oxidů dusíku a dioxinů.

Spaliny odcházející z kotle vstupují do horní části rozprašovací sušárny, do které je protiproudně
nastřikována suspenze odpadních vod obsahující těžké kovy a soli vzniklé ze zachycených složek spalin
kyselého charakteru jako HCl, HF, SO2, SO3 zachycené v pračce spalin, včetně odpadních vod vznikajících
v ostatních provozech zařízení.

Do spalinovodů za rozprašovací sušárnu (před vstupem do tkaninového filtru), bude dávkován absorbent
ze směsi vzdušného bílého hašeného vápna a aktivního uhlí.Nastřikovaný adsorbent je zachycován spolu
s  popílkem na filtračních „rukávcích“ tkaninového filtru a vytváří na povrchu filtrační tkaniny vrstvu,
ve které dochází k první reakci kyselých složek ve spalinách s Ca(OH)2. Tímto způsobem dochází ke snižování
obsahu škodlivin ve spalinách před vstupem do pračky.

Za tkaninovým filtrem je pak instalována vícestupňová pračka, ve které se zachycují zbytky kyselých složek
těžkých kovů.  První stupeň pračky pracuje s pH 1-2 a zachycuje halogenové prvky (HCl, HF) a těžké kovy.
Druhý stupeň pračky pracuje s pH 5-6 a zachycuje zejména SO2.Odprášené spaliny, přicházející z tkaninového
filtru, jsou nejprve přivedeny do ochlazovací části 1. stupně pračky – „Quench“, kde jsou ochlazeny na teplotu
nasycení vodou tak, aby pračka byla schopna vypírat spaliny. Spaliny dále postupují do prací zóny. Praní spalin
probíhá tak, že v horní části prací zóny pračky je nastřikována a rozprašována prací voda a v protiproudu jsou
vedeny spaliny, které jsou tak vodou propírány. Následně jsou spaliny vedeny do druhého stupně pračky.
V tomto stupni je udržováno pH 5   6 a slouží především k zachycení sloučenin síry a zbytků chloru.

Do spalinovodů za dvoustupňovou pračkou spalin (před vstupem do pojistného filtru), bude opět dávkován
absorbent ze směsi vzdušného bílého hašeného vápna a aktivního uhlí. Následně budou spaliny vedeny
do pojistného filtru, který je shodného provedení jako tkaninový filtr za rozprašovací sušárnou. Popis funkce
je shodný jako v případě tkaninového filtru. Za pojistným filtrem je zařazený katalytický reaktor,
který rozkládá oxidy dusíku a dioxiny.

 

 

Čištění odpadních vod

ZEVO nebude vypouštět žádné odpadové vody z technologie do okolí.

Odpadní vody z celého technologickéhoprocesu budou čištěny a zpracovávány v úpravně technologických
odpadních vod. Předčištěná voda bude vracena do procesu jako přídavná technologická voda, zbytek bude
nastřikován do rozprašovací sušárny a odpařen. 

Splaškové vody z provozní budovy ZEVO budou odvedeny splaškovou kanalizací k vyčištění
na biologickou čistírnu odpadních vod (ČOV).Vyčištěná voda bude čerpána do nádrže oplachových vod
a bude zpětně využita v technologickém procesu.

 

Předpokládané seskupení technologií ZEVO: 

odrazkaSilniční váhy a kontrola SKO a surovin na vstupu a výstupu pevných zbytků
odrazkaBunkr pro SKO, vybavený dvěma drapákovými jeřáby a hydraulickým drtičem
       na rozrušení velkoobjemového odpadu

odrazkaRoštové ohniště s navazujícím parním kotlem
odrazkaČištění spalin ve složení:
odrazkaRozprašovací sušárna s nástřikem odpadní vody
odrazkaTkaninový filtr

odrazkaDvoustupňová pračka spalin, odlučovač kapek a aerosolů
odrazkaPojistný filtr
odrazkaKatalytický reaktor pro destrukci NOx (metoda SCR) a dioxinů
odrazkaSpalinový ventilátor
odrazkaÚprava technologických odpadních vod
odrazkaVyužití tepelné energie ve složení:
odrazkaStrojovna turbogenerátoru
odrazkaVzduchový kondenzátor
odrazkaVýměníková stanice horkovodu
odrazkaVyvedení elektrického výkonu a zásobování el. energií
odrazkaPomocné provozy:
odrazkaVodní hospodářství (vodojem, čerpací stanice)
odrazkaSklad CaO a příprava hydroxidu vápenatého
odrazkaSkladovací sila popílku, aktivního uhlí a  reakčního produktu
odrazkaKompresorová stanice vzduchu
odrazkaSklad čpavkové vody pro potřeby DeNOx reaktoru
odrazkaChemická úpravna vody (CHÚV)
odrazkaSklad TOEL (topný olej extra lehký)
odrazkaČistírna splaškových odpadních vod

 

 

Kontrolní měření

Pro kontrolu správné funkce technologických procesů se provádějí kontrolní měření.V tubusu komína
je prováděno zákonem předepsané kontinuální měření emisí a dalších veličin. 

Na komíně je navrženo místo pro emisní monitoring, kde jsou umístěny sondy analyzátorů pro kontinuální
měření emisí. Kontinuálně jsou ve spalinách měřeny emise: tuhé látky (TZL), SO2, NOx, CO, organické látky
(suma TOC), HCl, HF. Kromě toho budou kontinuálně měřeny teplota, tlak, vlhkost a průtok spalin
v tubusu komína,množství spalin na výstupu z kotle, kyslík, tlak, teplota vystupujících spalin, obsah
vodních par a množství spalin před vstupem do komína.

 

 

 

 

 

Jak to funguje
klikněte pro zvětšení schématu >>>


 

Máme přestat třídit?

V žádném případě. Třídění nadále preferujeme. Předpokládáme, že
50 % odpadu se bude třídit a recyklovat
10 % dále zpracovávat  na průmyslové palivo a
40 % půjde na energetické využití, tedy spalování.

Třídění odpadu má několik hledisek. Jednak jde bezpochyby o postoj moderního člověka ke svému okolí.
Jeden z důkazů  jeho životního stylu. Stokrát může Plzeň získat titul Evropského hlavního města kultury.
Budou-li její občané házet všechen odpad do jednoho kontejneru, nemůže být o kulturnosti ani řeč.

A třídění se, samozřejmě, projeví i finančně. Pokud budu separovat odpad,
budou moje nároky na svoz komunálního odpadu výrazně nižší.

Proto je náš vzkaz jednoznačný. Třídíme!

mame-prestat-tridit-kontejnery


 

Tohle máte za humny


 

 

 

 

 

 

Historie projektu

Klikněte a listujte si...

                                                                    Klikněte a listujte si...

 

 

 

 

Archiv

V průběhu vývoje projektu se shromáždilo neuvěřitelné množství materiálu, které jsme
prezentovali na starých webových stránkách. Jsou to často věci spadající do dané
historické kapitoly, ale přinášejí spoustu dat, která chceme nechat veřejnosti zpřístupněná.
Zachovali jsme i původní členění a tak se můžete podívat na informace v těchto sekcích:


ZDRAVÍ

Tady najdete podstatné informace a studio o oprávněně nejvíce diskutovaném problému
– o vlivu spalovny na naše zdraví.
Máte-li zájem, přejděte na http://www.spalovna.info/archiv/zdravi.html


EKOLOGIE

Jak vlastně vypadá ekologický přístup k životu? Je to ona na odiv dávaná militantnost?
K je vlastně tady „lhostejný“ k budoucnosti? Je bezodpadové hospodářství reálné?
Alespoň část názorů k tomuto tématu najdete na http://www.spalovna.info/archiv/ekologie.html


VĚDA

Co se opravdu skrývá pod pojmem „spalování odpadu“? Jak a jakou energii ze spalovny dostaneme?
Je to prostě výkonný kotel, nebo skutečně zařízení na energetické využití odpadu?
Některé z odpovědí najdete na  http://www.spalovna.info/archiv/veda.html


ODPADY

Odpady jsou dnes vědou na celém světě. Nikde je nevyřešili ideálně, protože to ani nejde.
Ale někde jsou o poznání dál. Kam patří Česká republika?
Podívejte se na http://www.spalovna.info/archiv/odpady.html

 

 

 

 

 

Aktuality

4.7.2015

Stavba spalovny komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně může pokračovat. O
platném stavebním povolení rozhodl středočeský krajský úřad poté, co Krajský
soud v Plzni v reakci na žalobu aktivistů povolení zrušil. Ti namítali, že
Krajský úřad Plzeňského kraje, který rozhodnutí vydal, je ve věci
podjatý.

„Kladné rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského
kraje jsme dostali do datové schránky v pátek 3.7.2015 po 14. hodině,“ uvedl
generální ředitel Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela a dodal, že v nejbližších
dnech je nutné stanovit nové harmonogramy a spočítat škody, které zastavení
stavby způsobilo.

Spalovna komunálního odpadu v Chotíkově je
před dokončením, stavba si vyžádá více než dvě miliardy korun. Plzeňská
teplárenská už investovala přes 1,6 miliardy korun.

 

 

15.9.2014

Zastupitelé Jihlavy odmítli projednat návrh referenda ke spalovně

Jihlava 15. září (ČTK) - Zastupitelé Jihlavy dnes odmítli projednat návrh na vyhlášení místního referenda ke zvažované spalovně odpadu. Přiklonili se k názoru úředníků, že návrh musí nejprve projednat rada města, což se zatím nestalo. Referendum se tak zřejmě neuskuteční v době komunálních voleb, jak si přál přípravný výbor referenda. Matěj Man ze sdružení Společně pro Vysočinu, které s přípravným výborem spolupracuje, ČTK řekl, že aktivisté požádají o vyhlášení referenda v době voleb soud.

"Je to jasné porušení zákona o referendu. My doufáme, že soud tuhle chybu zastupitelstva napraví a ještě ten termín vyhlásí," uvedl Man. Přípravný výbor se obrátil na soud už koncem srpna kvůli neshodám o znění návrhu referenda a uspěl. Termín konání referenda ale soud tehdy odmítl stanovit s tím, že by to připadalo v úvahu až tehdy, kdyby nekonalo zastupitelstvo.

Zastupitelé na dnešním zasedání, posledním před komunálními volbami, pouze projednali uvolnění dvou milionů korun na zajištění průběhu referenda. Rozhodování o jeho vyhlášení ale v programu neměli. Hlasování o návrhu přípravného výboru navrhl zastupitel Přemysl Novák (ODS). "Nehodnotím obsah referenda, nehodnotím, jestli chci nebo nechci spalovnu. Jediné, o co mi jde, je to, aby se referendum konalo v termínu voleb," řekl.

Jan Vystrčil, vedoucí správního odboru radnice, řekl, že podle jeho názoru dnes nešlo o návrhu přípravného výboru hlasovat, protože ho má zastupitelům předložit rada. Po přibližně hodinové debatě zastupitelé odhlasovali většinou 21 hlasů pouze to, že projednání návrhu na referendum neschvalují. Proti bylo sedm zastupitelů a stejný počet se hlasování zdržel.

V Jihlavě sbírali aktivisté podpisy pro referendum o odpadech od loňského listopadu. Pod návrhem se sešlo 4356 platných podpisů, tedy dostatek. Úředníci magistrátu po první kontrole uvedli, že nějaké podpisy chybí a aktivisté pak dodali další podepsané archy. Následně je úředníci požádali o další doplnění návrhu, protože podle nich nebyly věrohodně vyjádřeny náklady spojené s referendem, vadily jim i některé formulace.

Členové přípravného výboru referenda ale tehdy uvedli, že podle nich je návrh na referendum v pořádku. Žádost na jeho doplnění označili za zdržovací taktiku, aby se referendum nemohlo konat s komunálními volbami. Žaloba na postup magistrátu byla podána ke krajskému soudu 22. srpna. Magistrát zase vyměřil pokuty 135 lidem, kteří návrh referenda podepsali vícekrát. Podle dříve zveřejněných představ obcí a kraje by mohla v Jihlavě vzniknout spalovna s roční kapacitou až 150.000 tun odpadu. Spalováním odpadu by vyráběla teplo a elektřinu. Novější varianta zvažuje i vznik menších takových zařízení v kraji.

vst jpt

 

 

29.4.2014

Bude konečně nový zákon o odpadech?
Čekají na něj všichni. Nový zákon o odpadech by měl platit od 1. ledna 2016. Ale bude? Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce, touží jeho vznik ovlivnit řada zájmových skupin, včetně lobby zastánců skládkování. Neexistence tohoto zákona se přitom negativně projevuje například při získávání peněz z evropských fondů. Podle ministra je jedním z důsledků neexistence tohoto zákona i neochota Evropské komise poskytnout dotaci na výstavbu spalovny komunálního odpadu v Chotíkově. Na tu už jsme vydali 700 miliónů korun a naším cílem je její zprovoznění do konce roku 2015.
(redakce webu www.spalovna.info s využitím zprávy ČTK)

5.3.2014

Vystavení nových internetových stránek
 

Pracujte u nás

 

Vážení návštěvníci našich webových stránek, v současné době nemáme volnou
pracovní pozici.

 

 

Případné dotazy vám zodpoví: Ing. PATZENHAUEROVÁ, tel.: (+420) 377 180 405

e-mail:alena.patzenhauerova@plzenskateplarenska.cz.